6. разред


Оперативни задаци

Ученике треба оспособити да:

> схвате потребу увођења негативних бројева, упознају структуру скупа целих бројева, појам супротног броја и апсолутне вредности броја

> упознају и савладају рачунске операције ускупу целих бројева и потпуно увежбају извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава

> решавају једначине и неједначине у скупу целих бројева

> упознају класификацију троуглова и знају њихова основна својства

> схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних конструкција троугла

  • конструишу и развијају осећај за лепо путем прецизних конструкција
  • осете потребу за извођењем доказа и умеју да то раде у једноставнијим случајевима
  • упознају и савладају рачунске операције ускупу рационалних бројева и потпуно увежбају извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава

> могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају њихову бројевну вредност

> решавају једначине и неједначине у скупу рационалних бројева

> разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси

> упознају класификацију четвороуглова и знају њихова основна својства

> примењују релацију подударности и њена својства у извођењу основних конструкција четвороугла

  • конструишу и развијају осећај за лепо путем прецизних конструкција

> схвате једнакост површина геометријских фигураи науче правила о израчунавању површина троуглова, паралелограма и других четвороуглова

> примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима