8. разред


Оперативни задаци

Ученике треба оспособити да:

  • умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина  с једном и две непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички;
  • одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи једначине;
  • уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам функције и њеног графика;
  • овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да могу да цртају и читају разне графике линеарне функције;
  • умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама;
  • умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе - дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју да израчунају медијану и да је користе;
  • схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору;
  • науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван;
  • науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа лопта); умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела;
  • примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и других области; примењују елементе дедуктивног закључивања.