7. разред


Оперативни задаци:

Ученике треба оспособити да:

 • схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена
 • умеју да одреде приближну вредност броја ( , )
 • да упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева
 • схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру
 • знају Питагорину теорему и умеју да примене Питагорину теорему код свих геометријских фигура, које су до сада изучавали, у којима се може уочити правоугли троугао
 • да упознају појам степена и савладају операције са степенима
 • да умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима.
 • да умеју да трансформишу збир, разлику и производ полинома у сређени облик полинома као и друге идентичне трансформације ових израза
 • да упознају најважнија својства многоугла
 • да умеју да врше приближну конструкцију ма ког правилног многоугла и геометријску конструкцију појединих правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница)
 • да знају најважније обрасце у вези са многоуглом и да могу да их примене у задацимa
 • да упознају најважнија својства круга
 • да знају најважније обрасце у вези са кругом и да могу да их примене у задацима
 • да схвате појам сличности троуглова и умеју да је примене у једноставнијим случајевима
 • да користе елементе дедуктивног закључива ( изводе једноставније доказе )