Техника и технологија - Техничко и информатичко образовање


                                Техника и технологија - 5. разред

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Исходи предмета за 5. разред

                По завршеним областима (наставним темама) ученик ће бити у стању да:

описује улогу технике, технологије и иновација у развоју заједнице и њихово повезивање

−разликује основна подручја човековог рада, производње и пословања у техничко-технолошком подручју

−наводи занимања у области технике и технологије

−процењује сопствена интересовања у области технике и технологије

−организује радно окружење у кабинету

−правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ уређаје у животном и радном окружењу

−процени како би изгледао живот људи без саобраћаја

−класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени

−наводи професије у подручју рада саобраћај

−направи везу између савременог саобраћаја и коришћења информационих технологија

−разликује безбедно од небезбедног понашања пешака, возача бицикла и дечијих возила

−правилно се понаша као пешак, возач бицикла и дечијих возила у саобраћају

−користи заштитну опрему за управљање бициклом и дечијим возилима

−аргументује неопходност коришћења сигурносних појасева на предњем и задњем седишту аутомобила и увек их користи као путник

−повеже место седења у аутомобилу са узрастом ученика

−одговорно се понаша као путник у возилу

−показује поштовање према другим учесницима у саобраћају

−анализира симулирану саобраћајну незгоду на рачунару и идентификује ризично понашање пешака и возача бицикла

−самостално црта скицом и техничким цртежом фигуру

−правилно чита технички цртеж

−преноси податке између ИКТ уређаја

−примењује основне поступке обраде дигиталне слике на рачунару

−користи текст процесор за креирање документа са графичким елементима

−користи Интернет сервисе за претрагу и приступање online ресурсима

−преузима одговорност за рад

−редстави идеје и планове за акције које предузима користећи савремену информационо-комуникациону технологију и софтвер

−повезује својства природних материјала са применом

−објасни технологије прераде и обраде дрвета и коже, производње текстила и папира

−сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и дрвета

−правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну механичку обраду (маказе, моделарска тестера, брусни папир, стега)

−направи план израде једноставног производа и план управљања отпадом

−самостално израђује једноставан модел

−самостално проналази информације потребне за израду предмета/модела користећи ИКТ и Интернет сервисе

−одабира материјале и алате за израду предмета/модела

−мери, обележава и оцртава предмет/модел

−ручно израђује једноставан предмет/модел користећи папир и/или дрво, текстил, кожу и одговарајуће технике, поступке и алате

−користи текст процесор за креирање документа реализованог решења

−самостално представља пројектну идеју, поступак израде и решење/производ

−показује иницијативу и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха

−планира активности које доводе до остваривања циљева укључујући оквирну процену трошкова

−активно учествује у раду пара или мале групе у складу са улогом и показује поштовање према сарадницима

−пружи помоћ у раду другим ученицима

−процењује остварен резултат и развија предлог унапређења.

***********************************************************************************************************************************