СТРАНИЦУ УРЕЂУЈЕ:  ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ, СПЕЦ.ПРОФ.

 МУЗИКОЛОГ И СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ

Музичка култура

Страница у изради.

Стандарди за крај обавезног образовања

Музичка култура

1. Основни ниво

1.1. Знање и разумевање

У области Знање и разумевање ученик уме да:

МК.1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености
МК.1.1.2. опише основне карактеристике музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода, музичких жанрова и народног стваралаштва

1.2. Слушање музике

У области Слушање музике ученик уме, на основу слушања музичких примера, да именује:

МК.1.2.1. музичке изражајне елементе
МК.1.2.2. извођачки састав
МК.1.2.3. музичке жанрове
МК.1.2.4. српски музички фолклор

1.3. Музичко извођење

У области Музичко извођење ученик уме да:

МК.1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције
МК.1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инструменту

1.4. Музичко стваралаштво

У области Музичко стваралаштво ученик уме да:

МК.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења
МК.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела
МК.1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима
МК.1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст

2. Средњи ниво

2.1. Знање и разумевање

У области Знање и разумевање ученик уме да анализира повезаност:

МК.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером)
МК.2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски финале са догађајима у драми)
МК.2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота

2.2. Слушање музике

У области Слушање музике ученик уме да:

МК.2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре)
МК.2.2.2. препозна структуру одређеног жанра

3. Напредни ниво

3.1. Знање и разумевање

У области Знање и разумевање ученик:

МК.3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела
МК.3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора
МК.3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд
МК.3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом)

3.2. Слушање музике

У области Слушање музике ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са:

МК.3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера
МК.3.2.2. жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера
МК.3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора

3.3. Музичко извођење

У области Музичко извођење ученик уме да:

МК.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем или свирањем као солиста и у школским ансамблима

3.4. Музичко стваралаштво

У области Музичко стваралаштво ученик уме да:

МК.3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте
МК.3.4.2. Импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова
МК.3.4.3. Осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс