Математика


Циљеви и задаци наставе и учења математике :

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, као и да:

 • оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;
 • оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима;
 • развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;
 • осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву;
 • оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе;
 • представља основу за успешно настављање математичког образовања, као и за самообразовање;
 • доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

Задаци наставе математике јесу:

 • стварање разноврсних могућности да циљеви наставе математике, као и укупни циљеви и задаци образовања, буду у пуној мери реализовани кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике;
 • нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања квалитета живота;
 • стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
 • стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим подручјима људске делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
 • развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења;
 • развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости;
 • стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
 • усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
 • савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција;
 • упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа;
 • оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
 • припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука;
 • изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад; стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.

На овом линку можете пратити блог који уређује наставница математике Јелена Mарковић.